Decreet vrijstelling successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner unaniem door de commissie goedgekeurd

DVMWanneer de Nationale Bank van België adviseert om met bijkomende lastenverlagingen de koopkracht van de Belgen te ondersteunen en te verhogen, keurt de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet van Dirk Van Mechelen over de vrijstelling van successierechten op de gezinswoning unaniem goed.

Dit ontwerp van decreet is niet alleen een bijkomende lastenverlaging, maar is ook een symbiose van twee beleids- maatregelen die via de Vlaamse fiscaliteit weerom gerealiseerd worden, nl. het stimuleren van eigendomsverwerving en het humaniseren van de successierechten.

Weerom bewijst Vlaanderen met haar fiscale autonomie de nodige maatschappelijke impulsen te geven.
 Het verwerven van een gezinswoning is voor de meeste echtparen en samenwonenden nog steeds de belangrijkste investering die ze ooit in hun leven realiseren. De voorbije jaren heeft de Vlaamse minister van Financiën, Dirk Van Mechelen, al heel wat initiatieven genomen om die aankoop van een eigen woning te vergemakkelijken. De tarieven van de registratierechten, verschuldigd bij de aankoop van een onroerend goed, werden verlaagd. De eerste schijf van 12.500 euro bij de aankoop van een eerste woning werd van de heffing van deze registratierechten vrijgesteld. Daarenboven werden de registratierechten ‘meeneembaar’. Met andere woorden, de registratierechten die ooit werden betaald bij de aankoop van een eigen woning zijn niet langer een verloren uitgave, maar kunnen later bij de aankoop van een andere woning in mindering worden gebracht.

Daarnaast is de humanisering van de successierechten steevast een belangrijke beleidsdoelstelling geweest. Zo heeft de minister de voorbije jaren de stiefkinderen en zorgkinderen gelijkgeschakeld met biologische kinderen, een forse vermindering van de successierechten doorgevoerd in voordeel van gehandicapte erfgenamen en legatarissen,
en zelfs een volledige vrijstelling van successierechten voorzien in geval van vererving van bossen en gronden gelegen in Ven-gebieden.
 

Het ontwerp van decreet van Dirk Van Mechelen dat door de commissie vandaag unaniem werd goedgekeurd, is een mooie symbiose van beide beleidsdoelstellingen.

“Het is op emotioneel en psychisch moeilijke momenten, zoals bij het overlijden van een partner, moeilijk om aan de langstlevende uit te leggen dat hij of zij successierechten moet betalen op het gedeelte van de gezinswoning dat zijn of haar dierbare heeft nagelaten. Daar moeten we ons als beleidsmakers minder hardvochtig tegenover opstellen en moeten we vooral om diepmenselijke redenen trachten een bijsturing aan te brengen.

Het al te zwaar belasten van onroerend bezit bij iemands overlijden is ook tegenstrijdig met het beleid – gericht op eigendomsverwerving – dat de Vlaamse Regering de voorbije jaren heeft gevoerd. Het zou de indruk kunnen wekken dat de overheid met ene hand geeft, maar met de andere hand weer terugneemt. Daarom moeten ook de successierechten bij de vererving van de gezinswoning worden aangepast,” stelt de minister.

Dit project kadert budgettair perfect in de meerjarenbegroting die de Vlaamse Regering heeft uitgetekend. Een zo nauwkeurig mogelijke berekening leert ons dat de maatregel jaarlijks 40 miljoen euro zal kosten aan de Vlaamse schatkist. 

Indien de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de commissie, volgt zal dit ontwerp van decreet in werking treden op 1 januari 2007.

“Wat voor mij zo essentieel is aan dit decreet is het brede maatschappelijke draagvlak. Uit de talloze reacties die we hierover ontvangen blijkt dat dit decreet tegemoetkomt aan een bekommernis van zowat alle Vlamingen om bij het overlijden van een dierbare partner het leed niet nog eens bijkomend en onnodig te verzwaren”, besluit de minister.  

woensdag 14 juni 2006
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: