Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 3 september 2018

raadzaalVrij snel na de zomervakantie stond deze raad geagendeerd omwille van een noodzakelijke herschikking van de personeelsformatie. De voltallige gemeenteraad ging in de zitting akkoord met het voorstel om een aantal taken in het managementteam en de financiële dienst te herschikken. Meteen hierop werden ook de benoemingsvoorwaarden voor de nieuwe coördinator strategie en organisatie goedgekeurd. Naast de goedkeuring van enkele reglementen met betrekking tot het verkeer die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd in deze raad aandacht besteed aan een aangepast evaluatiereglement voor het personeel. Na een toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens werd ook dit punt, net zoals alle andere punten, met unanimiteit goedgekeurd.

woensdag 5 september 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad van maandag 3 september 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 3 september 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 31 augustus 2018

Uit de gemeenteraad van dinsdag 19 juni 2018

IMG_3976Aangezien Matthias De Caluwé zijn functie als CEO van Horeca Vlaanderen niet kon verzoenen met zijn mandaat als gemeenteraadslid werd de heer Jac van Gansen door Open Vld voorgedragen als vervanger. Hij legde bij aanvang van deze raad dan ook de eed af in handen van burgemeester Dirk Van Mechelen. Open Vld schepen voor verkeer en mobiliteit Koen Helsen gaf toelichting bij enkele gewijzigde verkeersreglementen en inzonderheid over deze aan de Vloeiende waar snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Nadien was het de beurt aan Open Vld schepen voor wonen Frederic van Haaren om toelichting te geven over het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Burgemeester Dirk Van Mechelen benadrukte na de opmerkingen van de oppositie dat dit reglement slechts een aanvullingen is op de bestaande regelgeving rond het toewijzen van sociale woningen en Kapellen van nu de mogelijkheid biedt om uit het aanbod van zij die hiervoor in aanmerking komen, voorrang te geven aan personen die een binding hebben met de gemeente. Het reglement werd dan ook goedgekeurd.

vrijdag 22 juni 2018

Kindergemeenteraad sluit werkjaar af

IMG_3971Voor aanvang van de de officiële zitting van de gemeenteraad kwamen de kinderen van verschillende scholen uit Kapellen met hun ouders en leerkrachten samen in de raadzaal van het Beukenhof voor hun slotzitting van de kindergemeenteraad van het huidig schooljaar. Moderator van dienst was opnieuw Jan Van Dijck van Doedéskadén. De enthousiaste jongeren lanceerden heel wat ideeën zoals meer wc’s in het gemeentepark, verplichting om de motor van de auto af te zetten bij het wachten aan de spoorwegovergangen, een kabelbaan om een aantal tuinen te verbinden enz. Alle suggesties werden in functie van hun haalbaarheid hoog of laag  op een lader gekleefd. Nadien vertelden de kinderen een waar of niet waar verhaal waarop de raadsleden de kans kregen zich hierover uit te spreken. Tot werden de resultaten bekend gemaakt van een van de door hen georganiseerde enquêtes. De kinderen spraken zich onder meer uit voor een Fik Fak dag in plaats van een Roefeldag. Het resultaat van dit onderzoek werd origineel uitgedrukt in een taartdiagram maar dan wel op een echt gebak. Burgemeester Dirk Van Mechelen sloot de zitting van deze raad af met hen een deugddoende vakantie te wensen.

donderdag 21 juni 2018

Agenda gemeenteraad van dinsdag 19 juni 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van dinsdag 19 juni 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71. Deze wordt uitzonderlijk om 19u30 voorafgegaan door een zitting van de kindergemeenteraad.

vrijdag 15 juni 2018

Vaststelling wijzigen straatnaam

HoevevanpaesschenDe gemeenteraad heeft beslist de straatnaam Van Paesschendreef definitief toe te kennen voor het eerste stuk van de Eikendreef. Het gaat om het stuk tussen de Essenhoutstraat en de hoeve aan het Marktplein.

maandag 4 juni 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 28 mei 2018

raadzaalOp het hoofdmenu van deze gemeenteraad, die in een zwoele raadzaal doorging, stond vooral het punt van de kennisname van de jaarrekening 2017 en de goedkeuring van de budgetwijziging 1 voor 2018 geprogrammeerd. Open Vld schepen Luc Jansens kon een jaarrekening presenteren met een batig saldo van 2,3 miljoen euro en kon de raad meedelen dat de verhouding van de uitgaven tegenover de inkomsten voor de verschillende onderdelen zoals loonkosten, aflossingen enz. nagenoeg hetzelfde gebleven waren. Hij benadrukte uitdrukkelijk dat de terugbetalingen van leningen voor slechts 10 % deel uitmaken van de uitgaven. Door de lage intrestvoeten en vastklikken van deze rente voor een lange periode zal ook voor het toekomstig beleid het aflossen van schulden geen probleem vormen, aldus Open Vld schepen Luc Janssens. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf antwoord op een aantal vragen van de oppositie waarop de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan door de meerderheid werd goedgekeurd. Slotakkoord in deze zitting was een gedreven en emotioneel geladen afscheidswoord van Open Vld raadslid Matthias De Caluwe die omwille van zijn functie als CEO van Horeca Vlaanderen afstand moet doen van zijn mandaat als raadslid van de gemeente Kapellen.

woensdag 30 mei 2018

Agenda gemeenteraad maandag 28 mei 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 28 mei 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 25 mei 2018

Definitieve vastlegging gracht van algemeen belang: gracht 12 in de Bunderbeeklaan

grachtDe gemeenteraad heeft de definitieve vaststelling van de “gracht van algemeen belang” met bijhorende erfdienstbaarheidszones goedgekeurd. Dit komt voort uit de overname van grachten met een belangrijke functie in het watersysteem. Deze grachten worden dan geklasseerd als een waterloop onder het light statuut (grachten van algemeen belang). Er kan ook bij een erfdienstbaarheidszone worden ingesteld. Deze zones moeten door de boordeigenaars vrij gehouden worden, zodat de gemeente langs deze stroken de grachten kan onderhouden en beheren. Gracht 12, gelegen in de Bunderbeeklaan, doet dienst als regenwaterafvoer voor de Koningin Astridlaan en het hoger gelegen watergevoelig gebied. Aangezien twee buren een bezwaar hadden geuit (bij een buur loopt de gracht onder de woning door), werd een overeenkomst gemaakt waarbij een deel van de gracht wordt verlegd. Met deze aanpassing kan de gracht opgenomen worden als “gracht van algemeen belang”.

donderdag 26 april 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 23 april 2018

raadzaalDe gemeenteraadsleden kregen in deze zitting een beperkte agenda om af te handelen. Zo werd er goedkeuring gegeven aan een consignatie met de “stichting brandwonden” waardoor Kapellenaren een  rookmelder kunnen aankopen aan € 16,00. Verder werd beslist, gezien de werken op het Marktplein, om de markthandelaars tijdelijk een korting te geven op de huur van de standplaatsen van de wekelijkse markt. Ondanks een opmerking van de oppositie werd door de meerderheid tenslotte gemeentelijk uitvoeringsplan “Oude Gracht” definitief goedgekeurd. Na de gemeenteraad werden Dirk Van Mechelen en Frederic van Haaren verrast met een feestelijke viering van hun 35 jaar mandaat als gemeenteraadslid in Kapellen.

woensdag 25 april 2018