Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 18 oktober

IWgr211018Het was nog nooit voorgekomen in zijn lange carrière als burgemeester maar voor deze zitting moest Dirk Van Mechelen wegens een medische ingreep zich laten vervangen als voorzitter van de gemeenteraad. Frederic van Haaren kreeg als raadslid met de meeste anciënniteit de eer om bij aanvang van de raadzitting de eed af te nemen van Inge Wagemans die in vervanging van Sarah Buchmann onze Open Vld fractie komt vervoegen. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) exploiteert sedert november 2019 de theaterzaal ’t Kerkske. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan de beslissing van de raad van bestuur van het AGB om de erfpachtovereenkomst, afgesloten tussen de Kerkfabriek Sint Jacobus De Meerdere en de gemeente Kapellen, over te dragen naar het AGB Kapellen. N-VA schepen Luc De Vriese gaf toelichting bij de moeilijke onderhandelingen die moesten leiden tot het samengevoegde beheer van de sociale woningbouw en verhuur in de verschillende gemeenten in de rand rond Antwerpen. Verder vroeg hij aan de gemeenteraad de goedkeuring om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Open Vld schepen Koen Helsen liet weten dat bij IGEAN-dienstverlening interen een en ander werd gewijzigd. Zij zullen kunnen nu kunnen werken als een zelfstandige groepering wat als voordeel heeft de hun activiteiten binnen bepaalde krijtlijnen vrijgesteld worden van btw. Tot slot werd uitgebreid gediscussieerd over het door de oppositie aangevraagde punt “bouwen in overstromingsgebied”. Inzonderheid ging het over de sociale woningbouw in de Knotwilgwijk. De gemeenteraad besliste om dit punt uit te stellen tot er objectieve metingen en gegevens over de bodem toestand aldaar beschikbaar zijn

dinsdag 19 oktober 2021
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad van maandag 18 oktober

VeilingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 oktober om 20u00 kan je hier raadplegen. De raadszitting gaat opnieuw door in de raadzaal op de bovenverdieping van het Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 Kapellen. Publiek kan de openbare zittingen achteraan in de zaal volgen.

vrijdag 15 oktober 2021

Uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september

gemeenteraadNa een uitgebreide raadcommissie vooral over het thema mobiliteit op maandag 13 september werkten de raadsleden een beperkte agenda af. We onthouden de goedkeuring van de “zaak der wegen” waarbij een fietsverbinding wordt mogelijk gemaakt tussen de Antwerpsesteenweg en het industrieterrein Vloeiende. Open Vld schepen Koen Helsen liet weten dat met Infrabel overleg plaats vindt om nadien ook een aansluiting met de Fiets-o-strade mogelijk te maken. Nadien gaf hij ook toelichting bij de plannen om het fietspad op de Hoogboomsteenweg te vernieuwen naar aanleiding van de werken die Pidpa daar gaat uitvoeren. In de rand hiervan werd gemeld dat er verkeerslichten zullen worden geplaatst aan het Kruispunt met de Koningin Astridlaan. Burgemeester Dirk Van Mechelen verklaarde als antwoord op een vraag van de oppositie om ook verkeer remmende maatregelen voor auto’s te voorzien dat de plannen nog moeten uitgewerkt en dat alle suggesties welkom zijn. Uit OCMW raad noteerden we een unanieme goedkeuring voor het aanpassen van het reglement van huurtoelagen. Niet alleen het maximum dat het huurbedrag dat in aanmerking komt maar de huurtoelage zelf wordt aangepast. De laatste aanpassing dateerde van 2017.

dinsdag 21 september 2021

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 september kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. De raadszittingen gaan door in de polyvalente zaal Lux, Marktplein 1. Publiek kan de openbare zittingen achteraan in de zaal volgen.

vrijdag 17 september 2021

Uit de gemeenteraad van maandag 21 juni

raadOKDe gemeenteraadsleden kregen in de zitting van maandag 21 juni de jaarrekening 2020 van het OCMW en de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Open Vld schepen voor financiën Luc Janssens kon een positieve eindbalans voorleggen voor het voorbije eerste Corona jaar. Heel wat aandacht ging naar de vraag aan de raad om het gebruik van bodycams in de Politiezone Noord toe te staan. Vanaf 1 juli kunnen ingevolge een samenwerkingsakkoord met Brasschaat en Schoten interventie teams uit de bij ons aangrenzende  zones worden ingezet. Deze agenten gebruiken reeds bodycams in hun eigen zones zodat uitbreiding van gebruik ervan nodig is in de Politiezone Noord. Burgemeester Dirk Van Mechelen liet echter weten dat de agenten van  Politiezone Noord voorlopig geen vragende partij om deze camera’s zelf te gebruiken. In het kader hiervan liet Dirk tevens ook weten dat het inzetten van camera’s onder meer aan  het station een positief effect heeft op het aantal fietsendiefstallen. Momenteel werd ook een camera geplaatst aan het Dorpsplein. Burgemeester Dirk Van Mechelen benadrukte dat de beelden enkel mogen worden opgevraagd door agenten van de recherche van Politiezone Noord. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting bij het agendapunt van het tracé van de fiets-o-strade. Koen heeft samen met de burgemeester een positief gesprek gehad met de bewoners van het pand die zich tot op heden verzet hebben tegen de eerder ingediende plannen. Hopelijk krijgt het dossier door de aangepaste plannen waarbij een groene buffer voorzien wordt en de contacten van Dirk en Koen een positieve wending. Uit het ruim aantal actualiteitsvragen onthouden vooral het antwoord van de burgemeester op de vragen rond het PFOSS – dossier. Gelukkig bevindt zich Kapellen voor het grootste gedeelte van oppervlakte buiten de meest gevaarlijke perimeter zone. Dirk Van Mechelen kon de raadsleden gerust stellen dat ons brandweerkorps de laatste 10 jaar geen gebruik gemaakt heeft blusmaterialen die deze gevaarlijke stoffen bevatten. Ook zijn er geen industriële branden geweest die de inzet ervan vereisten. De door OVAM recent aangeduide risico sites zijn ondertussen gesaneerd. Het gaat dan onder meer om de site van het Bruggeske en de site waar momenteel Promenade gevestigd is. De gemeente zal het dossier verder blijven opvolgen en hiervoor via de website communiceren indien nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

dinsdag 22 juni 2021

Uit de gemeenteraad van maandag 17 mei

raadOKDe raadsleden mochten in het eerste punt van de agenda de aanpassing van hun eigen huishoudelijk reglement bespreken. Deze aanpassing maakt afspraken rond het stellen van actualiteitsvragen. Zo kan de algemeen directeur onder meer oordelen over de actualiteitsgraad van een vraag en krijgt de vraagsteller kans op een weerwoord nadat een antwoord door het college gegeven werd. De volledige oppositie kon zich vinden in de voorgestelde aanpassingen waarop burgemeester Dirk Van Mechelen liet weten dat de in het reglement vastgelegde spreektijd niet met een timer zal worden opgevolgd. Open Vld schepen Koen Helsen gaf vervolgens toelichting bij het aanpassen van 2 verkeersreglementen. Bij het eerste wordt aan speed pedelecs de mogelijkheid geboden om via de Fortdreef van en naar Hoogboom te rijden, een tweede reglement voorziet eenrichtingsverkeer voor de Golflei waarbij auto’s enkel nog deze straat kunnen inrijden vanuit de Kalmthoutsesteenweg. Open Vld schepen An Stokmans gaf toelichting bij de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de dienst voor opvanggezinnen en vroeg goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het cultuurcentrum. In de rand van dit laatste vernamen de raadsleden dat heel wat personeelsleden van het CC zijn ingezet in het vaccinatiecentrum Antwerpen Noord en dat een deel van het de Corona getroffen burgers opvolgt die in quarantaine moe(s)ten. Tot slot gaf Open Vld schepen Luc Janssens een vrij getailleerd antwoord op de vraag van de oppositie over de toepassing van het GAS reglement of zelfs het Veldwetboek om dat op sommige plaatsen bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen het verkeer hinderen. De schepen liet weten de gemeente hierop nauw toeziet zodat het normale uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en kruispunten niet wordt belemmerd.

dinsdag 18 mei 2021

Uit de gemeenteraad van maandag 19 april

raadOKBurgemeester Dirk Van Mechelen liet bij aanvang weten dat de Open Vld fractie in deze zitting niet voltallig kon zijn gezien onze fractieleidster Evelyne Haud’huyze zaterdag bevallen was van een zoontje Floris. In een eerste punt van de agenda werd afspraaknota van het Vaccinatiecentrum Noorderkempen ter goedkeuring voorgelegd. Dirk Van Mechelen maakte van de gelegenheid gebruik om heel wat gegevens over het totaal gevaccineerde burgers en het transport naar het centrum bekend te maken. Er is een grote tevredenheid over de werking wat ook mocht blijken uit de felicitaties vanuit de oppositie. Open Vld schepen Koen Helsen zette uiteen dat Kapellen wil meestappen in het “Masterplan toegankelijke haltes”. De doelstelling van het plan bevat dat 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net toegankelijk moeten zijn tegen 2030. De bestaande haltes moeten minimaal toegankelijk zijn mits assistentie. De nieuwe en heraangelegde haltes moeten autonoom toegankelijk zijn voor personen met een motorische beperking en voor blinden en slechtzienden. Bovendien moeten 100% van de haltes opgenomen in een mobipunt tegen 2030 autonoom toegankelijk zijn voor personen met een motorische beperking en voor blinden en slechtzienden. Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting over de gedragscode voor het personeel van de gemeente. Dit document sluit aan bij de eerder vastgelegde code voor de raadsleden en werd inmiddels goedgekeurd door de sociale partners. Uit antwoorden op vragen van de oppositie leerden we ten tenslotte dat bij Igean zal worden nagegaan of er geen systeem van containers kan worden opgezet voor de ophaling van PMD en dat Kapellen burgers wil stimuleren om waar mogelijk voortuinen en dergelijke te ontharden.

woensdag 21 april 2021

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 19 april

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 april kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” zullen deze raadszittingen digitaal verlopen.

vrijdag 16 april 2021

Uit de gemeenteraad van maandag 22 maart

voorziitershamerNet zoals de vorige maanden konden we via het youtube kanaal van de gemeente getuige zijn van een digitale raad met een beperkte agenda. De Kapelse gemeenteraad moest zich in een eerste agendapunt uitspreken over een voorstel tot politiereglement waarin maatregelen opgesomd zijn tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen. Binnen Brandweer Zone Rand hebben sommige gemeenten geen of een verouderd politiereglement met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen en evenementen. Sommige gemeenten hebben wel een reglement, maar met een beperkt toepassingsgebied. Alle reglementen zijn verschillend, wat de werking in de dagelijkse praktijk bemoeilijkt. Er is daarom gewerkt aan één uniform reglement dat van toepassing is voor het hele grondgebied van de Brandweer Zone Rand, zodat controles op een vlotte manier kunnen verlopen. In een volgend agendapunt werd aan de raad gevraagd in te tekenen op de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening. De gemeente zal hierdoor beroep kunnen doen op het intergemeentelijk team van IGEAN in het kader van de handhaving voor de ruimtelijke ordening voor 3 ondersteuningsniveaus. Tot slot werd gevraagd goedkeuring te geven aan de rekening voor het dienstjaar 2019 en het jaarverslag van de ‘Sportregio Antwerpse Kempen’. Uit een vraag van de oppositie leerden we dat 3.100 burgers (van de ongeveer 75.000) een eerste prik kregen in het vaccinatiecentrum Antwerpen Noord. Ondertussen opnieuw een 8.500-tal uitnodigingen onderweg. Wie niet met eigen vervoer in Brasschaat geraakt kan gebruik maken van een busrit (met halte aan het station van Kapellen) Kapellen zet naast de minder mobielcentrale eveneens 3 eigen wagens en een 6-tal chauffeurs in om mensen naar het vaccinatiecentrum te vervoeren.

dinsdag 23 maart 2021

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 22 maart

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 maart kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” zullen deze raadszittingen digitaal verlopen.

vrijdag 19 maart 2021