Uit de gemeenteraad

Goedkeuring statuten en samenstelling lokaal overleg kinderopvang

vrijwilliger2De gemeenteraad heeft de statuten en de samenstelling van het “lokaal overleg kinderopvang” goedgekeurd. De statuten omvatten volgende zaken: oprichting, doelstellingen, samenstelling (leden), procedure voor aanduiding leden, aanduiding voorzitter en secretaris en werking. Voor de werving van kandidaturen werd een oproep op de gemeentelijke website geplaatst. In het totaal worden 21 leden ter goedkeuring voor gedragen. 4 leden zetelen namens Open Vld; 3 namens N-VA en telkens 1 lid namens CD&V, Sp.a-Groen en Vlaams belang. Verder zetelen 2 deskundigen, 4 leden namens scholen of oudercomités en telkens 1 persoon namens de Gezinsbond, vzw Doedéskadén, bvba Pinkeltje en 2 (onthaal)ouders.

dinsdag 7 mei 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Aanpassing verkeersrichting Lepelstraat

eenrichtingHet schepencollege heeft een ontwerp van aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lepelstraat goedgekeurd. Dit reglement werd in samenspraak met de gemeente Stabroek opgemaakt. De as van de weg verdeeld immers de straat over de gemeente Kapellen en Stabroek. De Lepelstraat behoudt het statuut van ‘woonerf’. De enkelrichting blijft identiek vanaf de gewestweg (N111) tot aan de Kleine Lepelstraat. In het overige deel van de straat (van Kleine Lepelstraat tot aan de Ertbrandstraat/Puttestraat – N11) wordt enkelrichtingsverkeer in de omgekeerde zin voorzien. Het parkeren blijft op dezelfde georganiseerd dan nu het geval is. Het ontwerp werd ter door de gemeenteraad goedgekeurd.

maandag 6 mei 2019

Openverklaring functie algemeen directeur en aanleg werfreserve

sollicitatieDe gemeenteraad nam akte van het ontslag van de algemeen directeur Sofie Claes en keurt de geactualiseerde benoemingsvoorwaarden goed. De betrekking van contractueel voltijds algemeen directeur wordt open verklaard door middel van aanwerving. De vacature zal bekendgemaakt worden conform de rechtspositieregeling. Het schepencollege zal kortelings de exacte datum voor het indienen van de kandidaturen en de timing en het verdere verloop van de selectieprocedure vastleggen. Voor de functie wordt een werfreserve aangelegd van kandidaten die geslaagd zijn in het aanwervingsexamen en dit voor een periode van twee jaar.

vrijdag 3 mei 2019

Uit de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds om 20u00 stip de raad en stelde vast dat 2 gemeenteraadsleden verontschuldigd waren.  Open Vld schepen Koen Helsen verklaarde dat na heel wat jaren eindelijk een punt kon worden gezet achter de het dossier van de verbouwing van het Oud Gemeentehuis. Het niet betalen van de laatste vorderingsstaat gaf aanleiding tot discussie over de al dan niet verschuldigde erelonen van de architect. Hierover werd nu een dading afgesloten. De raad ging tevens unaniem akkoord met nieuwe parkeerrichtlijnen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen. Voor wagens wordt 1 parkeerplaats van 2.5m op 5.0m per wooneenheid voorzien. Tot op heden was er een verplichting van 1.5 parkeerplaats per wooneenheid. In praktijk blijkt echter dat deze norm te hoog is en er bij appartementsgebouwen een aantal parkeerplaatsen onbenut blijven. Vele mensen maken immers gebruik van het openbaar vervoer (vooral oudere mensen). Het aantal parkeerplaatsen voor fietsen wordt in dezelfde richtlijn vermeerderd van 1.5 naar 2 parkeerplaatsen per wooneenheid. Hier wordt een ruimte van 0.75m bij 2.0m voorzien voor het stallen van een fiets. (meer…)

donderdag 2 mei 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 29 april 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 26 april 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 18 februari 2019

raadzaalDe gemeenteraad kon in deze zitting kennis nemen van het budget 2019 van het OCMW en de definitieve samenstelling van de politieraad. Verder werd goedkeuring gegeven aan een parkeerregime in de ondergrondse parking Watertoren. De parkeertijd wordt beperkt en het gebruik van de parkeerschijf is verplicht. Het parkeren wordt in deze parking voorbehouden voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. Het parkeren met de blauwe schijf zal worden aangeduid door verkeersborden type E9b en onderborden type VIIb. Overtredingen worden bestraft conform de strafbepalingen van de gecoördineerde wetten op het wegverkeer en de wegcode. De regeling geldt niet voor de parkeerplaatsen met nummers 68 tem 79, die voorbehouden zijn voor het WZC Zonnewende. Verder konden we goedkeuring noteren van de opstalakte op de site van het Bruggeske en werden opnieuw een aantal bestuurders en vertegenwoordigers in intercommunales aangeduid.

woensdag 20 maart 2019

Agenda’s gemeente- en OCMW-raad van maandag 18 maart 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 maart 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de OCMW-raad is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 maart 2019

Uit de gemeente- en OCMW raad van maandag 18 februari 2019

raadzaalDirk Van Mechelen opende als voorzitter van de gemeenteraad zoals steeds stipt om 20u00 deze raad waarop eerst goedkeuring werd gegeven aan een reglement van klachtenbehandeling.  Daarna werden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opnieuw samengesteld. Zoals in de vorige legislatuur werden in het kader van de transparantie zowel de leden van de oppositie als deze van de meerderheid in beide raden opgenomen. De gemeenteraad gaf ook haar goedkeuring aan een intentienota met het Zorgbedrijf Antwerpen. De bedoeling is dat met vereende krachten kan worden onderhandeld over de nodige diensten voor onder meer de assistentiewoningen en service flats die zullen worden gebouwd op de site van het ’t Bruggeske. Na de unanieme goedkeuring van enkele verkeersreglementen die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd een zelfde stemming genoteerd voor 2 subsidiereglementen rond startende kinderopvang en herbruikbare luiers waarbij de oppositie haar steun gaf omwille van de duurzaamheidswaarde ervan. (meer…)

woensdag 20 februari 2019

Agenda’s gemeente- en OCMW-raad van maandag 18 februari

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 februari 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de OCMW-raad is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 februari 2019

Uit de gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 15 januari 2019

raadzaalDe eedaflegging van Christel Janssens van de sp.a – groen fractie zorgde bij aanvang van de raad dat alle gemeenteraadsleden de nodig formaliteiten hadden volbracht om  van start te kunnen gaan met volledige ploeg voor de legislatuur 2019 – 2024. Eerst werd het huishoudelijk reglement, dat lichte wijzigingen ondergaan had, goedgekeurd. Een opmerking van de oppositie rond de interpretatie van een artikel uit het reglement dat bepaalt dat een onderwerp maximaal tweemaal bespreekbaar kan zijn veroorzaakte heel wat animo. Burgemeester Dirk Van Mechelen bevestigde dat de beperking niet geldt voor de hele legislatuur gaat maar dat wel per raadszitting niet eindeloos over hetzelfde onderwerp kan worden gedebatteerd. Na goedkeuring van het reglement werd het beleidsplan van de Open Vld – N-VA meerderheid besproken waarop de oppositie haar opmerkingen gaf en bijkomende vragen stelde. Zowel de meerderheid als de oppositie hadden hier beiden een uur voor uittrokken waarop na onthouding van de oppositie de akkoord door de meerderheid van 23 op 29 stemmen werd goedgekeurd.  In de zitting van de OCMW-raad werd hetzelfde stemresultaat genoteerd.

donderdag 17 januari 2019