Uit de gemeenteraad

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 22 juni

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 juni kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

maandag 22 juni 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 18 mei 2020

LuxgGRDe gemeentelijke zaal Lux deed haar eer aan als “polyvalente zaal” want op maandag 20 mei werd ze omgedoopt tot raadzaal voor de gemeenteraad.  De zitting begon met de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur Danny van Tiggelen. Burgemeester Dirk Van Mechelen wenste Danny, die een carrière als directeur van het Sint Trudo ziekenhuis te Sint Truiden achter de rug heeft een mooie carrière en vlotte samenwerking met de raadsleden toe. Daarna nam de raad kennis van de beslissing tot aankoop van mondmaskers die normaal in de volgende week in de Kapelse bussen gedeponeerd worden. Ondertussen heeft Kapellen van de federale overheid ook voldoende filterdoekjes ontvangen zodat deze in dezelfde omslag verdeeld worden. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichtingen bij de samenwerkingsovereenkomst voor de bruggen aan de Jagersdreef en de Zijdefabriekstraat en in de rand hiervan liet hij als antwoord  op de vraag van de oppositie weten dat de plannen om de fietsverbinding langs de Meander voorlopig door het Agentschap Natuur en Bos in de koelkast gestoken werd. Hij gaf net zoals Open Vld schepen An Stokmans uitleg bij voorstel om tot vervroegde uitbetaling over te gaan van de subsidies voor sport- , cultuur-, en jeugdverenigingen. Als reactie op een aangevraagd agendapunt rond beter openbaar vervoer stelde Open Vld schepen Koen Helsen om de nota van de Vervoersregio aan de fracties te bezorgen omdat deze tekst veel breder is dan de platform tekst van TreinTramBus die als basis voor het agendapunt diende. Tot slot volgde enkele vragen van de oppositie waarop Burgemeester Dirk Van Mechelen uiteen zette welke inspanningen de gemeente reeds leverde in de strijd tegen COVID-19. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat Kapellen reeds zeer lage opcentiemen op de onroerende voorheffing en zeer lage aanvullende belastingen op de personenbelastingen heeft waardoor er geen ruimte is voor extra kortingen. Hij had voorgerekend (tabel kan je hier downloaden) dat Kapelse inwoners elk jaar een voordeel hebben van € 201,00 tegenover de inwoners van Stabroek, € 193,00 tegenover deze van Kalmthout en  € 65,00 tegenover de inwoners van Brasschaat.

dinsdag 19 mei 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 mei

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 april kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

maandag 18 mei 2020

Agenda’s digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 april 2020

raadzaalDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 april kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” is er geen openbare zitting. De raden zullen digitaal verlopen.

vrijdag 17 april 2020

Agenda’s digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 maart 2020

raadzaalDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 maart kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” is er geen openbare zitting. De raden zullen digitaal verlopen. Raadsleden kunnen vandaag digitaal vragen stellen en tot morgen 12u00 hun stem digitaal uitbrengen.

maandag 16 maart 2020

Uit de gemeente- en OCMW raad van woensdag 29 januari

LailaBurgemeester Dirk Van Mechelen opende de raad met een moment van ingetogenheid voor het onlangs overleden oud raadslid Alex Roelands en de vader van raadslid Valerie Van Peel. Nadien werd de eed afgenomen van Laila Rylant die in de Open Vld fractie Lieve De Block komt te vervangen. Open Vld raadslid Marc De Smet dankte Lieve voor haar jarenlange inzet en liet weten dat Evelyne Haud’huyze in de toekomst als fractieleider zal fungeren. Na een toelichting Open Vld schepen Koen Helsen werden 2 verkeersreglementen goedgekeurd. Een voor de verkeersafhandeling aan de begraafplaats in de Heidestraat op 1 november en een voor de René De Pauwstraat. Nadien werd de hoofdschotel van deze gemeenteraad door Open Vld schepen van financiën Luc Janssens gepresenteerd namelijk het meerjarenplan 2020-2025. Luc gaf duiding en liet weten dat bij het opmaken van het meerjarenplan men vertrokken is van 3 basiselementen. Vooreerst het principe van lage lokale belastingen in Kapellen, verder het optimaliseren van de dienstverlening (met onder meer ook sport en cultuuraanbod) naar de burger toe en tenslotte een investeringsschema dat geen extra lasten op de kap van de inwoners legt. Na een uitgebreide interventie van de oppositie en de antwoorden van enkele schepenen werd het meerjarenplan bij onthouding van de oppositie goedgekeurd. Tot slot werden ook de dotaties aan de politiezone Noord en aan de brandweerzone Rand goedgekeurd. Wat dit laatste betreft betekent dit dat Kapellen € 47,00 per inwoner aan de brandweerzone besteedt.

donderdag 30 januari 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van woensdag 29 januari 2020

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van woensdag 29 januari kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

dinsdag 28 januari 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 16 januari


De gemeenteraad van maandag 16 januari werd voorafgegaan door een Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf die per vergissing uitzonderlijk openbaar verliep. Het publiek en enkele studenten die als opdracht de gemeenteraad moesten volgen waren getuigen van een vrij korte zitting. Burgemeester Dirk Van Mechelen en Open Vld schepen voor financiën Luc Janssens konden met veel genoegen aankondigen dat aanvullende personenbelastingen (5 %) en opcentiemen op de onroerende voorheffing (551) tot 2025 ongewijzigd blijven waardoor Kapellen haar positie als een der fiscaal vriendelijkste gemeente in Vlaanderen behoudt. Na toelichting van Open Vld schepen voor sport Koen en Open Vld schepen voor Jeugd An Stokmans werden nog een reeks retributiereglementen in hun beleidsdomeinen goedgekeurd. Na de gemeenteraad werd het werkjaar 2019 afgesloten met een drankje in de trouwzaal en kregen aan raadsleden uit handen van de auteur Christophe Matthijsen het boek “Louwke Poep” als eindejaarsgeschenk.

woensdag 18 december 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 18 november


Dirk van Mechelen opende als burgemeester zoals steeds stipt de vergadering om 20u00 met de melding dat Kapellen het charter werftransport zal ondertekenen. Open Vld schepen Koen Helsen vulde aan dat in Kapellen al heel wat maatregelen die in dit initiatief van de Bouwunie vervat zitten van kracht zijn. Na deze toelichting gaf Koen bijkomende informatie over nieuwe en aangepaste verkeersreglementen die nadien door de raad werden goedgekeurd. Het hoofdmenu van deze gemeenteraad bestond uit het behandelen van heel wat belasting- en retributiereglementen. Met het verhogen van de tarieven van de stickers voor het ophalen van GFT en restafval wil het bestuur de Kapelse inwoners stimuleren om beter om te gaan met afval. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat de meerderheidsfracties niet willen inzetten op een ander systeem van Diftar dan het huidige. Het Diftar systeem dat werkt met het wegen van containers en het betalen per kg heeft ook heel wat nadelen. Onder meer zou in het invoeren van dit systeem tot gevolg hebben dat geen witte afvalzakken meer kunnen worden gebruikt en dat iedereen een container zou moeten aankopen. Aangezien jaarlijks zo’n 75.000 zakken worden opgehaald zouden heel wat Kapellenaren moeten worden opgezadeld met een container waarvoor ze mogelijk geen plaats hebben.De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de voorgelegde reglementen waarvan een deel met unanimiteit en een ander deel deels met onthouding of tegenstem van de oppositie. Schepen van financiën Luc Janssens had tot slot nog goed nieuws voor de personeelsleden van de gemeente. De eindejaarscheques worden na goedkeuring van de raad opgetrokken van € 35,00 naar € 40,00.

woensdag 20 november 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 november 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 november 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 18 november 2019