Uit de gemeenteraad

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 september 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 september 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 13 september 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 17 juni

raadzaalNa de geanimeerde Kindergemeenteraad kon burgemeester Dirk Van Mechelen de raadszitting van juni openen met de melding dat er heel wat op de agenda stond. We noteerden dat Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens een positief saldo kon voorleggen voor jaarrekening 2018. Hij gaf aanvullend uitvoerig uitleg bij de budgetwijziging waarbij veel aandacht ging naar de lening die de gemeente Kapellen aan voordelige voorwaarden kon aangaan voor de financiering van de lopende bouwprojecten. Verder motiveerde hij de aankoop van het pand gelegen aan de Hoevensebaan 30 in het kader van de ontwikkeling van de site van het voormalige Bruggeske. Open Vld schepen An Stokmans vermelde dat naar aanleiding van de bouw van een nieuwe polyvalente zaal de noodzaak ontstaan was om het huishoudelijk reglement van zalen en materialen verhuurd door de jeugd- en cultuurdienst aan te passen. Voor opstellen van tarieven werd er een vergelijking gemaakt bij de buurgemeenten (Brasschaat en Stabroek) en andere cultuurcentra die onder een autonoom gemeentebedrijf (AGB) werken (o.a. Heist op den Berg, Geel, Bornem en Mechelen). Opmerkingen van verenigingen en ander kandidaat huurders over onduidelijkheden in het bestaande reglement werden ook opgenomen. (meer…)

vrijdag 21 juni 2019

Uit de kindergemeenteraad van maandag 17 juni

KGR19Op maandag 17 juni heeft de Kapelse kindergemeenteraad hun voorstellen overgemaakt aan de echte gemeenteraad. Uiteraard deden ze dat op een ludieke manier. Op vraag van de jeugd- en cultuurdienst organiseerden ze een bevraging op school. De opdracht was “Waar moeten de verkozenen zeker aan denken om er voor te zorgen dat jullie zes jaar kunnen groeien, amuseren kortom kunnen leven in Kapellen?”. Al deze ideeën werden opgelijst en onderverdeeld in 4 categorieën ‘Dit is al gefixt in Kapellen – Dat moet zeker lukken – Geen simpel idee, maar…en als laatste No Way, José”… De voorstellen werden gebundeld in een boekje en overhandigd aan de burgemeester en de fractieleiders van de verschillende partijen in de gemeenteraad.

donderdag 20 juni 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 17 juni 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 17 juni 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 14 juni 2019

Goedkeuring statuten en samenstelling lokaal overleg kinderopvang


De gemeenteraad heeft de statuten en de samenstelling van het “lokaal overleg kinderopvang” goedgekeurd. De statuten omvatten volgende zaken: oprichting, doelstellingen, samenstelling (leden), procedure voor aanduiding leden, aanduiding voorzitter en secretaris en werking. Voor de werving van kandidaturen werd een oproep op de gemeentelijke website geplaatst. In het totaal worden 21 leden ter goedkeuring voor gedragen. 4 leden zetelen namens Open Vld; 3 namens N-VA en telkens 1 lid namens CD&V, Sp.a-Groen en Vlaams belang. Verder zetelen 2 deskundigen, 4 leden namens scholen of oudercomités en telkens 1 persoon namens de Gezinsbond, vzw Doedéskadén, bvba Pinkeltje en 2 (onthaal)ouders.

dinsdag 7 mei 2019

Aanpassing verkeersrichting Lepelstraat

eenrichtingHet schepencollege heeft een ontwerp van aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lepelstraat goedgekeurd. Dit reglement werd in samenspraak met de gemeente Stabroek opgemaakt. De as van de weg verdeeld immers de straat over de gemeente Kapellen en Stabroek. De Lepelstraat behoudt het statuut van ‘woonerf’. De enkelrichting blijft identiek vanaf de gewestweg (N111) tot aan de Kleine Lepelstraat. In het overige deel van de straat (van Kleine Lepelstraat tot aan de Ertbrandstraat/Puttestraat – N11) wordt enkelrichtingsverkeer in de omgekeerde zin voorzien. Het parkeren blijft op dezelfde georganiseerd dan nu het geval is. Het ontwerp werd ter door de gemeenteraad goedgekeurd.

maandag 6 mei 2019

Openverklaring functie algemeen directeur en aanleg werfreserve


De gemeenteraad nam akte van het ontslag van de algemeen directeur Sofie Claes en keurt de geactualiseerde benoemingsvoorwaarden goed. De betrekking van contractueel voltijds algemeen directeur wordt open verklaard door middel van aanwerving. De vacature zal bekendgemaakt worden conform de rechtspositieregeling. Het schepencollege zal kortelings de exacte datum voor het indienen van de kandidaturen en de timing en het verdere verloop van de selectieprocedure vastleggen. Voor de functie wordt een werfreserve aangelegd van kandidaten die geslaagd zijn in het aanwervingsexamen en dit voor een periode van twee jaar.

vrijdag 3 mei 2019

Uit de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds om 20u00 stip de raad en stelde vast dat 2 gemeenteraadsleden verontschuldigd waren.  Open Vld schepen Koen Helsen verklaarde dat na heel wat jaren eindelijk een punt kon worden gezet achter de het dossier van de verbouwing van het Oud Gemeentehuis. Het niet betalen van de laatste vorderingsstaat gaf aanleiding tot discussie over de al dan niet verschuldigde erelonen van de architect. Hierover werd nu een dading afgesloten. De raad ging tevens unaniem akkoord met nieuwe parkeerrichtlijnen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen. Voor wagens wordt 1 parkeerplaats van 2.5m op 5.0m per wooneenheid voorzien. Tot op heden was er een verplichting van 1.5 parkeerplaats per wooneenheid. In praktijk blijkt echter dat deze norm te hoog is en er bij appartementsgebouwen een aantal parkeerplaatsen onbenut blijven. Vele mensen maken immers gebruik van het openbaar vervoer (vooral oudere mensen). Het aantal parkeerplaatsen voor fietsen wordt in dezelfde richtlijn vermeerderd van 1.5 naar 2 parkeerplaatsen per wooneenheid. Hier wordt een ruimte van 0.75m bij 2.0m voorzien voor het stallen van een fiets. (meer…)

donderdag 2 mei 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 29 april 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 26 april 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 18 februari 2019

raadzaalDe gemeenteraad kon in deze zitting kennis nemen van het budget 2019 van het OCMW en de definitieve samenstelling van de politieraad. Verder werd goedkeuring gegeven aan een parkeerregime in de ondergrondse parking Watertoren. De parkeertijd wordt beperkt en het gebruik van de parkeerschijf is verplicht. Het parkeren wordt in deze parking voorbehouden voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. Het parkeren met de blauwe schijf zal worden aangeduid door verkeersborden type E9b en onderborden type VIIb. Overtredingen worden bestraft conform de strafbepalingen van de gecoördineerde wetten op het wegverkeer en de wegcode. De regeling geldt niet voor de parkeerplaatsen met nummers 68 tem 79, die voorbehouden zijn voor het WZC Zonnewende. Verder konden we goedkeuring noteren van de opstalakte op de site van het Bruggeske en werden opnieuw een aantal bestuurders en vertegenwoordigers in intercommunales aangeduid.

woensdag 20 maart 2019