Uit de gemeenteraad

Agenda’s gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 15 januari

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van dinsdag 15 januari 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de OCMW-raad is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 11 januari 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Open Vld mandatarissen leggen de eed af tijdens eerste gemeenteraad

cbsgrkOp de installatievergadering van de Kapelse gemeenteraad kon je gisteren niet naast de opvallende meerderheid van Open Vld verkozenen die de eed aflegden. Immers door haar grandioze verkiezingsuitslag op 14 oktober 2018 behaalde onze afdeling met 15 op 29 zitjes in de gemeenteraad een absolute meerderheid. Ook in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst waar we 4 van de 8 mandaten bekleden en  in de Politieraad waarin 6 van de 10 Kapelse raadsleden van Open Vld zijn is onze meerderheid duidelijk zichtbaar. Gisteren legden alle mandatarissen de eed af waardoor het werk tot 2024 echt kan beginnen. Open Vld Kapellen wenst alle Kapellenaren nogmaals te danken voor het vertrouwen en de steun die tot dit verkiezingsresultaat geleid heeft.

vrijdag 4 januari 2019

Open Vld Kapellen houdt woord: lage belastingen ondanks mega investeringen

budgetDe jongste gemeenteraad gaf goedkeuring aan het budget 2019 en de meerjarenplanning 2019-2021. Open Vld schepen Luc Janssens zorgde voor een uitgebalanceerde budgetoefening waarin ondanks de grote investering het niveau van de belastingdruk ongewijzigd blijft. De voornaamste investeringen die voor 2019 gepland staan hebben bijna allemaal te maken met de bouwprojecten voor de dorpsvernieuwing op sites Bruggeske, Marktplein en Antwerpsesteenweg 130. Samen goed voor een nieuw Administratief Centrum, met welzijnshuis, een nieuw dienstencentrum, een nieuwe polyvalente feestzaal, nieuwe woongelegenheden en serviceflats. De totale investering bedraagt 22,1 miljoen euro. Door inbreng van eigen gronden en bestaande reserves moet 7,5 miljoen euro beleend worden. Door de lage rentevoeten zorgen ervoor dat deze lasten in te toekomst gespreid kunnen worden en zo geen extra lasten leggen op het budget. Dat houdt in dat Kapelse inwoners ook de volgende zes jaar slechts 5% aanvullende personenbelastingen betalen en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing behouden blijft op 551. Daarmee blijft Kapellen, inzake de voornaamste belastingen, in de top tien van de goedkoopste Vlaamse gemeenten.

vrijdag 21 december 2018

Kapelse gemeentebestuur huldigt afscheidnemende mandatarissen

bloemenruikerNa de gemeenteraad werd in de trouwzaal op de benedenverdieping van het Beukenhof een receptie aangeboden aan de gemeente en OCMW raadsleden van de gemeente Kapellen. Open Vld burgemeester Dirk Van Mechelen dankte alle raadsleden voor de constructieve medewerking waarbij iedereen zich ingezet heeft om het voor de burgers nog aangenamer te maken om te wonen in Kapellen. Het einde van de legislatuur betekent ook het einde van de politieke carrière voor een aantal mandatarissen. Voor sommigen mogelijk tijdelijk voor andere waarschijnlijk definitief. Burgemeester Dirk Van Mechelen had dan ook voor elk van hen een zeer gevarieerd en aangenaam dankwoord klaar waardoor de talrijke aanwezigen soms nog iets meer te weten kwamen van hun ex collega’s.  Elk afscheidnemend gemeenteraadslid kreeg een bloemetje of een fles wijn aangeboden uit handen van de aanwezige schepenen. Voor Open Vld werd afscheid genomen van Gert Van de Perck – Nelen, Mathias Adriaenssens en Jac Van Gansen. Aangezien de OCMW in de toekomst niet meer in haar huidige vorm blijft bestaan moest ook afscheid worden genomen van deze raadsleden. Voor Open Vld ging het om Inge Wagemans, Karin De Beukelaar – Kennis , Monique Wouters – Van der Tol, Lien Van Mechelen, Jef Denisse en Jac Vangansen. Open Vld Kapellen wil langs deze weg ook haar waardering uitbrengen voor het engagement van deze mandatarissen in de voorbije periode en dankt hen van harte.

donderdag 20 december 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 17 december 2018

raadzaalDeze laatste raadszitting van het jaar was meteen ook de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. We onthouden hieruit dat na een korte inleiding van Open Vld schepen van financiën Luc Janssens het budget 2019, de budgetwijziging 2 voor 2018 en het meerjarenplan werden goedgekeurd. Tevens gaf de gemeenteraad opnieuw goedkeuring aan het gemeentelijk toewijzingsbesluit voor sociale huurwoningen dat in de deze fase aanvullend gemotiveerd werd. Open Vld schepen voor jeugd An Stokmans gaf uitleg bij de convenant die werd opgemaakt om de werking van het jeugdhuis Zwarte Paula in de Stationsstraat mogelijk te maken. Betrokken schepen engageerde zich om de tekst rond het verbod tot schenken van sterke dranken nog te verbeteren waarop de convenant unaniem werd goedgekeurd. Tot slot van deze vergadering liet Open Vld Schepen voor mobiliteit en verkeer Koen Helsen weten dat de vastgestelde snelheidsovertredingen in de Bosdreef  aanleiding zijn geweest om verkeer remmende maatregelen te treffen. Begin 2019 zullen verkeerskussens in de Bosdreef worden aangebracht.  Burgemeester Dirk Van Mechelen nodigde ter afronding van deze zitting iedereen uit op een receptie ter afsluiting van de legislatuur 2013 – 2018.

woensdag 19 december 2018

Agenda gemeenteraad maandag 17 december 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 17 december 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 14 december 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 19 november 2018

raadzaalDe voorlaatste zitting van de gemeenteraad van deze legislatuur werd door burgemeester Dirk Van Mechelen zoals steeds stipt geopend om 20u00. De raad gaf eerst goedkeuring aan de budgetwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf om daarna goedkeuring te geven aan het gewijzigd verkeersreglement in de Grensstraat en de Ertbrandstraat. Hiermee wordt het zwaar verkeer dat zich naar de bijliggende industriezone in deze straten geweerd. Na goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordigers in verschillende intercommunales werd tot slot goedkeuring gegeven aan de uitgifte van geschenkcheques aan de personeelsleden van de gemeente. Burgemeester Dirk Van Mechelen liet tot slot van deze vergadering noteren dat in de volgende zitting, die plaats heeft op 17 december, het budget voor 2019 geagendeerd zal staan.

woensdag 21 november 2018

Agenda gemeenteraad van maandag 19 november 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 november 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 november 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018

raadzaalAangezien de vertegenwoordiger van Vlaams Belang niet meer in Kapellen woont werd bij aanvang van deze raad voor de 3 laatste zittingen nog een vervangende mandataris door betrokken partij aangesteld. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting op het invoeren van zone 30 in de Phillippe Spethstraat in de zone die aansluit aan de Kapelsestraat. In tegenstelling tot andere deel van deze straat waar de snelheid wel gerespecteerd wordt drijven heel wat autobestuurders in dit deel  hun snelheid op om nog tijdig gebruik te kunnen maken van het groene verkeerslicht bij het uiteinde van de straat. In een volgend punt werd door schepen Koen Helsen toelichting gegeven over de overeenkomst die werd gesloten met het gemeenschapsonderwijs over de in gebruik name van het terrein aan het KTA. Door de werken aan de site van het Bruggeske zal op de zone tussen het KTA en het gemeentehuis aan de Christiaan Pallemansstraat de mogelijkheid geboden worden om het dienstencentrum tijdelijk te onder te brengen in mobiele units. Net zoals bij het vorige agendapunt gaf de voltallige gemeenteraad hiervoor haar akkoord. Open Vld schepen Frederic van Haaren en burgemeester Dirk Van Mechelen lieten op vraag van de Sp.a – Groen fractie weten dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat door het vrijgekomen afval in de weide aan de Heidestraat-Noord. Destijds werd door OVAM een attest afgeleverd dat er geen gevaarlijk afval op deze site aanwezig was. Betrokken landbouwer zal de nodige maatregelen treffen om zoals eerder opgelegd een nieuwe zandlaag aan te brengen op het deel van het weiland waar door het veelvuldig gebruik de eerder aangebrachte grond verdwenen was.

woensdag 24 oktober 2018

Agenda gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 oktober 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

donderdag 18 oktober 2018