Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 28 mei 2018

raadzaalOp het hoofdmenu van deze gemeenteraad, die in een zwoele raadzaal doorging, stond vooral het punt van de kennisname van de jaarrekening 2017 en de goedkeuring van de budgetwijziging 1 voor 2018 geprogrammeerd. Open Vld schepen Luc Jansens kon een jaarrekening presenteren met een batig saldo van 2,3 miljoen euro en kon de raad meedelen dat de verhouding van de uitgaven tegenover de inkomsten voor de verschillende onderdelen zoals loonkosten, aflossingen enz. nagenoeg hetzelfde gebleven waren. Hij benadrukte uitdrukkelijk dat de terugbetalingen van leningen voor slechts 10 % deel uitmaken van de uitgaven. Door de lage intrestvoeten en vastklikken van deze rente voor een lange periode zal ook voor het toekomstig beleid het aflossen van schulden geen probleem vormen, aldus Open Vld schepen Luc Janssens. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf antwoord op een aantal vragen van de oppositie waarop de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan door de meerderheid werd goedgekeurd. Slotakkoord in deze zitting was een gedreven en emotioneel geladen afscheidswoord van Open Vld raadslid Matthias De Caluwe die omwille van zijn functie als CEO van Horeca Vlaanderen afstand moet doen van zijn mandaat als raadslid van de gemeente Kapellen.

woensdag 30 mei 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad maandag 28 mei 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 28 mei 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 25 mei 2018

Definitieve vastlegging gracht van algemeen belang: gracht 12 in de Bunderbeeklaan

grachtDe gemeenteraad heeft de definitieve vaststelling van de “gracht van algemeen belang” met bijhorende erfdienstbaarheidszones goedgekeurd. Dit komt voort uit de overname van grachten met een belangrijke functie in het watersysteem. Deze grachten worden dan geklasseerd als een waterloop onder het light statuut (grachten van algemeen belang). Er kan ook bij een erfdienstbaarheidszone worden ingesteld. Deze zones moeten door de boordeigenaars vrij gehouden worden, zodat de gemeente langs deze stroken de grachten kan onderhouden en beheren. Gracht 12, gelegen in de Bunderbeeklaan, doet dienst als regenwaterafvoer voor de Koningin Astridlaan en het hoger gelegen watergevoelig gebied. Aangezien twee buren een bezwaar hadden geuit (bij een buur loopt de gracht onder de woning door), werd een overeenkomst gemaakt waarbij een deel van de gracht wordt verlegd. Met deze aanpassing kan de gracht opgenomen worden als “gracht van algemeen belang”.

donderdag 26 april 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 23 april 2018

raadzaalDe gemeenteraadsleden kregen in deze zitting een beperkte agenda om af te handelen. Zo werd er goedkeuring gegeven aan een consignatie met de “stichting brandwonden” waardoor Kapellenaren een  rookmelder kunnen aankopen aan € 16,00. Verder werd beslist, gezien de werken op het Marktplein, om de markthandelaars tijdelijk een korting te geven op de huur van de standplaatsen van de wekelijkse markt. Ondanks een opmerking van de oppositie werd door de meerderheid tenslotte gemeentelijk uitvoeringsplan “Oude Gracht” definitief goedgekeurd. Na de gemeenteraad werden Dirk Van Mechelen en Frederic van Haaren verrast met een feestelijke viering van hun 35 jaar mandaat als gemeenteraadslid in Kapellen.

woensdag 25 april 2018

Dirk Van Mechelen en Frederic van Haaren 35 jaar gemeenteraadslid

IMG_3765Op 31 maart 1983 werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, waarbij de PVV- CVP- Volksunie het bestuur in Kapellen in handen namen, geïnstalleerd. Onze huidige burgemeester Dirk Van Mechelen begon toen op 25 jaar aan zijn politieke carrière. Hetzelfde geldt voor de toen 22 jaar oude Frederic van Haaren, thans schepen in Kapellen. Beide Open Vld boegbeelden werden gisteren na de gemeenteraad gevierd voor 35 jaar ononderbroken gemeenteraadslid. Proficiat Dirk en Frederic.

dinsdag 24 april 2018

Goedkeuring rekening 2017 cultuurcentrum vzw

stapelgeldDe rekening van het cultuurcentrum werd op de gemeenteraad besproken en goedgekeurd. Nu dient deze rekening ook nog goedgekeurd te worden door de algemene vergadering. Er werd bevestigd dat de rekening werd opgesteld op basis van het voeren van een volledige boekhouding op factuurbasis. Een controle werd uitgevoerd of de voorgelegde stukken werden ingeboekt, wat betreft inkomsten, leveranciersfacturen en alle financiële bewegingen en of de nodige provisies werden aangelegd. De rekening sluit af met een positief resultaat van € 11.891,97 en een beschikbare reserve van € 49.773,11.

dinsdag 24 april 2018

Agenda gemeenteraad maandag 23 april 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 april 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 23 april 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 19 maart 2018

raadzaalOpen Vld schepen Luc Janssens mocht de raad aftrappen met een uiteenzetting over het verloop van de integratie van het OCMW in de gemeentediensten. Om een en ander vast te leggen in een juridisch kader werd een beheersovereenkomst tussen partijen opgemaakt. Deze werd unaniem goedgekeurd. Na het goedkeuren van enkele verkeersreglementen, die vooral betrekking hadden op de omgeving rond de nieuwe parking, werd ook een nieuw huishoudelijk reglement voor de cultuurraad goedgekeurd. Open Vld schepen Luc Janssens gaf dan uitgebreid toelichting over de reglementen die bepalen wanneer een woning of gebouw als leegstand of verwaarloosd kan ingedeeld worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat de reglementen vooral bedoeld zijn om de gemeente de mogelijkheid te bieden om te kunnen optreden bij mistoestanden. In een extra punt werd het tracé van het fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard de Vadderlaan goedgekeurd. Tot slot kon Open Vld schepen Frederic van Haren als antwoord op een vraag van de oppositie melden dat Kapellen mee zal doen aan de actie CuriezeNeuzen. Om de luchtkwaliteit in Kapellen te meten zullen meettoestellen worden geplaatst aan het AC, de GLS De Platanen en aan het Ertbrandje.

woensdag 21 maart 2018

Agenda gemeenteraad maandag 19 maart 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 maart 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 maart 2018

Uit de gemeenteraad van dinsdag 20 februari 2018

raadzaalDe raad van februari die ongebruikelijk op een dinsdag plaats vond werd gestart met de aanstelling van mevrouw Lieve De Bie die als reeds als 4de opvolger voor de N-VA fractie verder in de gemeenteraad zal zetelen. De gemeenteraad nam nadien kennis van de aanpassing van het budget 2018 en het meerjarenplan van het OCMW en gaf goedkeuring aan de ontwerpakte voor de vestiging van recht van opstal op het Marktplein en de overeenkomst met Cultuurconnect. Door deze laatste overeenkomst kan onze Bib verder genieten van het voordeel van het openbaar provinciaal bibliotheeksysteem. Op vraag van de oppositie liet Burgemeester Dirk Van Mechelen weten dat in 2012 van de 1606 potentiële EU burgers er slechts 62 of 3,9 % gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Echter ook in 2018 zal Kapellen via verschillende communicatiekanalen de EU burgers motiveren om zich als kiesgerechtigd te laten registreren.

donderdag 22 februari 2018