Nieuws

Open Vld mandatarissen leggen de eed af tijdens eerste gemeenteraad

cbsgrkOp de installatievergadering van de Kapelse gemeenteraad kon je gisteren niet naast de opvallende meerderheid van Open Vld verkozenen die de eed aflegden. Immers door haar grandioze verkiezingsuitslag op 14 oktober 2018 behaalde onze afdeling met 15 op 29 zitjes in de gemeenteraad een absolute meerderheid. Ook in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst waar we 4 van de 8 mandaten bekleden en  in de Politieraad waarin 6 van de 10 Kapelse raadsleden van Open Vld zijn is onze meerderheid duidelijk zichtbaar. Gisteren legden alle mandatarissen de eed af waardoor het werk tot 2024 echt kan beginnen. Open Vld Kapellen wenst alle Kapellenaren nogmaals te danken voor het vertrouwen en de steun die tot dit verkiezingsresultaat geleid heeft.

vrijdag 4 januari 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Algemeen eenrichtingverkeer in Julien Breugelmansstraat

enkelrichtingVan 1 januari tot en met 30 juni is er een proefopstelling in de Julien Breugelmansstraat. In deze periode zullen alle bestuurders ook fietsers en bromfietsen klasse A verplicht worden het eenrichtingsverkeer te volgen. Aanleiding van deze beslissing is de zeer smalle rijweg in het begin van de straat en de gevaarlijke bocht aan het einde van de straat. Fietsers zullen kunnen omrijden via de Engelselei of de fiets aan de hand moeten nemen. Bromfietsers type A zullen verplicht worden om te rijden via de Engelselei of alternatieve route. Deze weggebruikers zullen ook niet meer naar rechts mogen draaien komende vanuit de Berkenlaan.

donderdag 3 januari 2019

Regeling openingsuren ondergrondse parking watertoren

parkingBinnenkort starten de saneringswerken aan parking ’t Bruggeske.  Deze parking zal dan ook niet meer toegankelijk zijn. Omwille van deze sluiting zullen de uren van de ondergrondse parking Watertoren aangepast worden. Momenteel is de ondergrondse parking toegankelijk van 06.00 uur tot 22.00 uur.   Deze regeling wordt aangepast van 06u00 uur tot 24u00. De wijziging zal kenbaar gemaakt worden aan de infoborden die zich aan de inrit en in de traphallen bevinden.

woensdag 2 januari 2019

Onze wensen voor een mooi 2019

gewoondoen2019
Een heel nieuw jaar
4 seizoenen
12 maanden
52 weken
365 dagen
8.760 uren
525.600 minuten
31.536.000 seconden
Wij maken er samen iets moois van
Gewoon doen

dinsdag 1 januari 2019

Bestuursakkoord 2019 – 2024 ondertekend

MGOR0590Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben de huidige coalitiepartners beslist om Kapellen de volgende 6 jaar verder te besturen. Op basis van hun verkiezingsprogramma werd dan ook een bestuursakkoord uitgeschreven dat als basis dient voor het beleid de komende 6 jaar. De leden van onze Open Vld afdeling hebben tijdens het ledencongres van 16 december goedkeuring gegeven aan het onderhandelde bestuursakkoord waarop dit gisteren door de beide voorzitters van de coalitiepartners ondertekend werd. De volledige tekst ervan kan je hier downloaden.

vrijdag 28 december 2018

OZ-fittrailer 2019

OZtrailerDe promotor Vitaliteit van het Onafhankelijk Ziekenfonds diende een aanvraag in om de OZ-fittrailer te plaatsen op de parking aan sporthal Centrum op volgende data:
• woensdag 20 februari 2019
• dinsdag 7 mei 2019
• dinsdag 9 juli 2019
• dinsdag 22 oktober 2019.
Het betreft een jaarlijks wederkerende actie op verschillende data waarbij klanten van OZ (én niet-klanten) zich vooraf kunnen inschrijven. Deelnemers kunnen zich laten screenen en krijgen die dag info en advies over bewegen en voeding op maat. Het college gaf hiervoor goedkeuring.

woensdag 26 december 2018

Uitbreiding sluitingsuur horecazaken op 24 en 31 december 2018

vieruurGelet op het feit dat jaarlijks enkele horecazaken de uitbreiding van het sluitingsuur aanvragen, besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende uitdovend scenario op 24 en 31 december 2018:
• 03u00 stoppen met verkoop van drankbonnen
• 03u30 afbouwen muziek en sluiting toog
• 04u00 stoppen muziek en einde van de fuif
• 04u30 laatste aanwezigen verlaten de zaal
Deze uitbreiding van het sluitingsuur is geldig voor alle horecazaken in Kapellen.

maandag 24 december 2018

Open Vld Kapellen houdt woord: lage belastingen ondanks mega investeringen

budgetDe jongste gemeenteraad gaf goedkeuring aan het budget 2019 en de meerjarenplanning 2019-2021. Open Vld schepen Luc Janssens zorgde voor een uitgebalanceerde budgetoefening waarin ondanks de grote investering het niveau van de belastingdruk ongewijzigd blijft. De voornaamste investeringen die voor 2019 gepland staan hebben bijna allemaal te maken met de bouwprojecten voor de dorpsvernieuwing op sites Bruggeske, Marktplein en Antwerpsesteenweg 130. Samen goed voor een nieuw Administratief Centrum, met welzijnshuis, een nieuw dienstencentrum, een nieuwe polyvalente feestzaal, nieuwe woongelegenheden en serviceflats. De totale investering bedraagt 22,1 miljoen euro. Door inbreng van eigen gronden en bestaande reserves moet 7,5 miljoen euro beleend worden. Door de lage rentevoeten zorgen ervoor dat deze lasten in te toekomst gespreid kunnen worden en zo geen extra lasten leggen op het budget. Dat houdt in dat Kapelse inwoners ook de volgende zes jaar slechts 5% aanvullende personenbelastingen betalen en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing behouden blijft op 551. Daarmee blijft Kapellen, inzake de voornaamste belastingen, in de top tien van de goedkoopste Vlaamse gemeenten.

vrijdag 21 december 2018

Kapelse gemeentebestuur huldigt afscheidnemende mandatarissen

bloemenruikerNa de gemeenteraad werd in de trouwzaal op de benedenverdieping van het Beukenhof een receptie aangeboden aan de gemeente en OCMW raadsleden van de gemeente Kapellen. Open Vld burgemeester Dirk Van Mechelen dankte alle raadsleden voor de constructieve medewerking waarbij iedereen zich ingezet heeft om het voor de burgers nog aangenamer te maken om te wonen in Kapellen. Het einde van de legislatuur betekent ook het einde van de politieke carrière voor een aantal mandatarissen. Voor sommigen mogelijk tijdelijk voor andere waarschijnlijk definitief. Burgemeester Dirk Van Mechelen had dan ook voor elk van hen een zeer gevarieerd en aangenaam dankwoord klaar waardoor de talrijke aanwezigen soms nog iets meer te weten kwamen van hun ex collega’s.  Elk afscheidnemend gemeenteraadslid kreeg een bloemetje of een fles wijn aangeboden uit handen van de aanwezige schepenen. Voor Open Vld werd afscheid genomen van Gert Van de Perck – Nelen, Mathias Adriaenssens en Jac Van Gansen. Aangezien de OCMW in de toekomst niet meer in haar huidige vorm blijft bestaan moest ook afscheid worden genomen van deze raadsleden. Voor Open Vld ging het om Inge Wagemans, Karin De Beukelaar – Kennis , Monique Wouters – Van der Tol, Lien Van Mechelen, Jef Denisse en Jac Vangansen. Open Vld Kapellen wil langs deze weg ook haar waardering uitbrengen voor het engagement van deze mandatarissen in de voorbije periode en dankt hen van harte.

donderdag 20 december 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 17 december 2018

raadzaalDeze laatste raadszitting van het jaar was meteen ook de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. We onthouden hieruit dat na een korte inleiding van Open Vld schepen van financiën Luc Janssens het budget 2019, de budgetwijziging 2 voor 2018 en het meerjarenplan werden goedgekeurd. Tevens gaf de gemeenteraad opnieuw goedkeuring aan het gemeentelijk toewijzingsbesluit voor sociale huurwoningen dat in de deze fase aanvullend gemotiveerd werd. Open Vld schepen voor jeugd An Stokmans gaf uitleg bij de convenant die werd opgemaakt om de werking van het jeugdhuis Zwarte Paula in de Stationsstraat mogelijk te maken. Betrokken schepen engageerde zich om de tekst rond het verbod tot schenken van sterke dranken nog te verbeteren waarop de convenant unaniem werd goedgekeurd. Tot slot van deze vergadering liet Open Vld Schepen voor mobiliteit en verkeer Koen Helsen weten dat de vastgestelde snelheidsovertredingen in de Bosdreef  aanleiding zijn geweest om verkeer remmende maatregelen te treffen. Begin 2019 zullen verkeerskussens in de Bosdreef worden aangebracht.  Burgemeester Dirk Van Mechelen nodigde ter afronding van deze zitting iedereen uit op een receptie ter afsluiting van de legislatuur 2013 – 2018.

woensdag 19 december 2018