Uit het schepencollege

Nieuwe bruggen over Kaartse beek

overeenkomstDe gemeenteraad keurde in de zitting van 18 mei 2020 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen en de gemeente Brasschaat goed betreffende de opmaak van een ontwerp voor nieuwe bruggen aan de Jagersdreef en aan de Zijdefabrieksstraat over de Kaartse Beek. In uitvoering van dit besluit ging het college akkoord met het bestek, de raming en de wijze van aanbesteden voor de aanstelling van een ontwerper. De provincie treedt op als aanbestedende overheid. De kostenverdeling is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De raming van het aandeel van de gemeente Kapellen bedraagt maximaal € 11.004,42 (exclusief btw). Op deze basis werd de ontwerper aangesteld.

dinsdag 11 augustus 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Intergemeentelijke project “Antitankgracht”

GrachtokNa enkele jaren van stilstand heeft Regionaal Landschap De Voorkempen in 2018 de coördinerende rol inzake de aanleg en het onderhoud van de recreatieve infrastructuur langs de Antitankgracht terug opgenomen. De bedoeling is om de Antitankgracht te ontwikkelen tot ruggengraat van de Voorkempen. Daarom had het regionaal landschap op 5 april 2019 een projectidee voor een Plattelandsontwikkelingsproject (PDPO) ingediend bij de Provincie Antwerpen. Dit project werd echter niet weerhouden. Het regionaal landschap en de provincie zouden het project toch graag uitvoeren, ondanks dat er voorlopig geen subsidies beschikbaar zijn. Het project focust zich op volgende thema’s waarrond acties zullen georganiseerd worden:
• ecologie en ontsnippering
• beleving en recreatie
• erfgoed en landschap
• draagvlak en communicatie
Het college van burgemeester en schepenen blijft geëngageerd in het intergemeentelijke project van de Antitankgracht en gaat akkoord om € 1.500,00 als engagement te betalen aan de provincie Antwerpen/ Regionaal Landschap de Voorkempen voor de opstart van het project en heeft interesse in het intergemeentelijk bermbeheer van de paden.

donderdag 30 juli 2020

LEADERproject ‘Met de fiets zonder zorgen de trein op’

FietsenstallingOKFietspunten zijn vaak fietsherstelplaatsen gelegen aan een (trein)station om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met de fiets te stimuleren. Het LEADERproject ‘Met de fiets zonder zorgen de trein op’ is een samenwerking tussen IGEAN en het streekplatform Voorkempen. Het beoogt de uitbouw van fietspunten dit in eigen beheer aangezien de NMBS niet langer nieuwe fietspunten betoelaagd. Men mikt op nieuwe fietspunten in de regio Voorkempen, waar zich 7 treinstations bevinden gespreid over 4 gemeenten: Essen, Kalmthout, Kapellen en Brecht. Deze nieuwe fietspunten zullen mee worden opgenomen in het provinciaal geschakeld netwerk fietspunten dat de fietspuntdienstverlening in Kempen en Zuidrand verzorgd. Het businessplan van de fietspunten voorziet in een sterk basispakket, aangevuld met extra dienstverlening op maat van elke gemeente. Binnen het aanbod van een fietspuntdienstverlening wil men maximaal inzetten om aan deze dienstverlening het afhandelen van weesfietsen te koppelen. Het college van burgemeester en schepenen ondertekent de engagementsverklaring en bezorgt deze zal aan IGEAN worden bezorgd

dinsdag 28 juli 2020

Bomen Lindendreef

BoomrooienokTijdens de laatste storm van 16 februari genaamd Dennis zijn er in de Lindendreef in Putte twee bomen omgewaaid en twee bomen uit veiligheidsoverwegingen gerooid. Het ging toen om een Amerikaanse eik, een linde en twee paardenkastanjes. Na een paar telefoons van bezorgde bewoners uit deze straat heeft de gemeente aan Johan Possemiers (bomenspecialist) gevraagd om een evaluatie en een verslag te maken over de 49 bomen die er momenteel nog staan. Uit het onderzoek is gebleken dat er nog 2 linden moeten gerooid worden, de toestand van 16 bomen moet opgevolgd worden en het dode hout moet verwijderd worden uit 22 bomen.Er zullen voorlopig geen nieuwe bomen worden aangeplant en dit in functie van de aanleg van riolering.

vrijdag 10 juli 2020

Praatgroep voor ouders van kinderen en jongeren met Autisme

springeensbinnenAutisme Antwerpen organiseert elke maand een praatgroep voor ouders van kinderen en jongeren met de diagnose van Autisme. De praatgroep is bedoeld om ouders een fijne avond te geven waar ze hun ervaringen kunnen delen. Omdat deze praatgroep kadert in de doelstellingen van het Huis van het Kind stelt het college van burgemeester en schepenen voor om maandelijks een vergaderruimte ter beschikking te stellen aan de praatgroep. De opvolging en reservering gebeurt via het Huis van het Kind.

donderdag 9 juli 2020

Subsidies sportverenigingen 2019-2020

subsidieokHet college gaat akkoord met de berekening en de vervroegde uitbetaling van de werkingssubsidies aan de sportverenigingen. Wegens de coronacrisis werd een aangepaste regeling uitgewerkt en op de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de clubs werd gevraagd om hun akkoord te geven voor de uitbetaling van het gemiddelde bedrag van de voorbije 3 jaar. 28 verenigingen dienden de vereenvoudigde aanvraag in. De subsidies werden reeds uitbetaald.

woensdag 8 juli 2020

Gunning verkeerskundige ingrepen Valkenlaan

wegversmallingokIn overleg met de bewoners van het smalle gedeelte van de Valkenlaan werd een ontwerp goedgekeurd voor een aanpassing aan de wegversmalling en de heraanleg van het voetpad, dit ter bevordering van de verkeerveiligheid. De opdracht ‘Verkeerskundige ingrepen in Valkenlaan’ wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder tegen het nagerekende offertebedrag van € 51.110,34 exclusief 21% btw.

dinsdag 7 juli 2020

Behaagactie 2020 en het Bomencharter

BosOKOok dit jaar zal de gemeente Kapellen opnieuw deelnemen aan de behaagactie van de VZW Natuurpunt. Met het ondersteunen van deze actie willen we het groene karakter van onze gemeente verder versterken. De actie en oproep tot deelname zal aangekondigd worden in Info Kapellen van september. Natuurpunt stelt tevens de nodige info en folders beschikbaar. Bestellen zal kunnen via de webshop van gemeente. De bedeling zal gebeuren op de parking van zaal Escapade en/of op de parking van het Kooike op 28 november 2020. Daarnaast zal de gemeente Kapellen het “Bomencharter” ondertekenen: de gemeente engageert zich om minstens 1000 bomen extra aan te planten in de periode 2020-2024. De plechtige ondertekening van het charter zal plaats vinden in 2021. De aanplant van een nieuw “Geboortebos” in 2021 zal hiervan onderdeel uitmaken.

vrijdag 3 juli 2020

Hoogboomsteenweg tijdelijk afgesloten vanaf 6 juli

omleidingAan de Hoogboomsteenweg bevindt zich ter hoogte van huisnummer 61, tussen de Koningin Astridlaan en de Oude Bergsebaan, een verzakking in de rijbaan. Om een grondige herstelling uit te voeren is het noodzakelijk om de rijbaan in beide richtingen volledig af te sluiten. Daarom is er vanaf maandag 6 juli op de Hoogboomsteenweg geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de Lage Kaart (Brasschaat) en de Antwerpsesteenweg. Fietsers en voetgangers kunnen altijd passeren. Buurtbewoners kunnen hun woning bereiken/verlaten via de Koningin Astridlaan of via de Antwerpsesteenweg en werden al op de hoogte gebracht van de werken. De werken duren vermoedelijk een week. Maar afhankelijk van de ernst van de verzakking en de bijhorende herstellingswerken is het niet uitgesloten dat de Hoogboomsteenweg voor een langere periode wordt onderbroken. Je blijft hiervan op de hoogte via de gemeentelijke website, sociale-mediakanalen en gemeentelijke infoborden langs de invalswegen. De gemeente Kapellen verontschuldigt zich voor de tijdelijke hinder. Omwille van de hoogdringendheid was het helaas onmogelijk om de werken af te stemmen op de nutswerken die in de Koningin Astridlaan aan de gang zijn (met wisselend verkeer over 1 rijstrook). Volgens de huidige planning zouden deze tegen vrijdag 10 juli afgerond zijn.

woensdag 1 juli 2020

Geen Sluitingsprijs in 2020

WielrennenokDe organisatie van de karakterkoersen (Sluitingsprijs , Schaal Sels, Antwerp Port Epic) oordeelde om gezien de omstandigheden omtrent het coronavirus geen Nationale sluitingsprijs in Putte te laten doorgaan 13 oktober 2020. De organisatie hecht een groot belang aan de veiligheid en gezondheid van de organisatoren en eigen medewerkers, de deelnemende renners, de supporters en de duizenden sympathisanten. Dit geldt natuurlijk ook voor de medewerkers van onze gemeentelijke- en politiediensten die meehelpen aan de ganse organisatie. Gezien de Sluitingsprijs een onderdeel van Putse kermis uit maakt, zullen ook de andere activiteiten bekeken worden conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

woensdag 1 juli 2020