Uit het schepencollege

Jan van Dijck krijgt Cultuurprijs 2020

JanvanDijckEen persoon,vereniging, groep of instelling die zich op cultureel vlak of sociaal vlak in het voorbije jaar een bijzondere verdienstelijk heeft gemaakt en die een duidelijke band hebben met Kapellen of eventueel een aankomend talent komen in aanmerking voor de Kapelse Cultuurprijs. Voor dit jaar werden 9 nominaties binnengebracht. Het reglement voorziet dat de toewijzing als volgt verdeeld wordt: 25% stemming via de gemeentelijke website, 50% via verenigingen van de cultuurraad en 25% stemming via een onafhankelijke commissie. Jan van Dijck onder meer gekend van Doedèskadèn krijgt de Cultuurprijs 2020. Hij ontvangt een geldprijs ter waarde van € 750,00 en een aandenken ter waarde van € 250,00 dit in overleg met hem.  De jaarlijkse cultuurprijs wordt normaal uitgereikt op het jaarlijkse festival PULPTUUR maar Corona beslist daar ander over. Een geschikt moment zal nog worden gezocht.

vrijdag 29 mei 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Kapellen betaalt lidgeld Octopusscholen

octopusverkeerVan het Octopusplan (VGB) heeft de gemeente de uitnodiging gekregen om het jaarlijkse lidmaatschap voor het schooljaar 2020-2021 te verlengen. Gemeenten die zich aansluiten als lid engageren zich om de lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op hun grondgebied over te nemen. De scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan. Gemeenten betalen de laagste lidmaatschapsbijdrage per schoolvestiging namelijk € 70,00 (exclusief 21% btw). De gemeente geeft met het lidmaatschap een sterk signaal naar scholen, ouders, inwoners en ander gemeenten. Voordelen:
• Strapdag: Ruimte voor strappen (18/09/2020)
• FLITS: duurzaam naar school in de winter (tussen herfst- en krokusvakantie)
• Parkour: bewegen in de schoolomgeving, tijdens en na schooltijd (mei-juni)
Alle leerkrachten en leerlingen van de Octopusschool hebben toegang tot het educatieve leerplatform Octopus Verkeersl@nd met een volledige lesmethode verkeer en mobiliteit. Leden van het Octopusplan krijgen ook regelmatig kortingen op hesjes, gadgets, de verkeersshows, …De gemeente Kapellen zal haar lidmaatschap verlengen en betaalt hiervoor € 847,00 inclusief btw.

donderdag 28 mei 2020

Goedkeuring gunning wegeniswerken Oude Galgenstraat

AsfaltOKHet college besliste eerder om het wegdek van de Oude Galgenstraat vanaf de Ertbrandstraat tot aan huisnummer 52 te vernieuwen. In de collegezitting van 22 juli 2019 werden de principes omtrent de nieuwe rijbaan vastgelegd. Het nieuwe asfalt zal worden opgesloten door nieuwe betonnen kantstroken langs weerszijden. Dit is een duurzame investering die ervoor zorgt dat het asfalt steviger vast zit zodat er geen afscheuring aan de kanten optreedt. De asverschuiving wordt vervangen door een plateau. De werken werden geraamd op € 188.649,29 euro inclusief btw.

woensdag 27 mei 2020

Handhaving RO – voorstel intergemeentelijke samenwerking met IGEAN

Ruimtelijkeordening2Igean heeft een voorstel uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen voor de handhaving Ruimtelijke Ordening. Igean wenst een intergemeentelijk team samen te stellen bestaande uit intergemeentelijke verbalisanten en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs die kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten. Het college van burgemeester en schepenen geeft haar principiële goedkeuring aan Igean. Rekening houdend met het resultaat van deze rondvraag zal Igean haar voorstel verder uitwerken en een dossier voor de gemeenteraad voorbereiden, bestaande uit o.m. een prioriteitennota en een afsprakennota. Het volledige dossier zal vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de geïnteresseerde gemeenten.

dinsdag 26 mei 2020

Verkeersveilige voorziening – wegversmalling Valkenlaan

WegversmallingDe Valkenlaan wordt meermaals gebruikt als verbindingsweg voor zowel auto- als fietsverkeer tussen de Antwerpsesteenweg en Hoogboom of Brasschaat. Ter ontmoediging van het sluipverkeer en ter bevordering van de verkeersveiligheid door de snelheid naar omlaag te brengen, bevindt zich achteraan in de Valkenlaan, tussen de Merellaan en de Jagersdreef, een rijbaanversmalling. Aangezien het voetpad aan vernieuwing toe is, werden de bewoners betrokken bij een mogelijke aangepaste vormgeving van deze wegversmalling. Het volledige aanbestedingsdossier werd aan het college voorgelegd ter goedkeuring.

maandag 25 mei 2020

Aanvullend reglement betreffende het verkeer op parking Ertbrand

parkeerverbodVoor twee jaar, werd de nieuwe parking aan de kerk van Putte-Kapellen in gebruik genomen. Er werd toen een aanvullend verkeersreglement opgesteld voor: voorrangsregeling ter hoogte van de uitrit (Vincent Mercierplein); éénrichtingsverkeer; parkeerregime met beperkte parkeertijd (gebruik parkeerschijf); een parkeerplaats voor personen met een handicap en enkel gebruik voor voetgangers en fietsers van de verbindingsweg met de Leopold Scheiperslaan. Aan de gemeenteraad zal een wijziging van dit reglement worden voorgesteld. Met name toevoeging van een parkeerverbod aan de rechtse berm (gezien vanaf de toegang via de Ertbrandstraat). Dit stilstaan- en parkeerverbod wordt ingevoerd om de aldaar aangeplante groene bermen te beschermen.

woensdag 6 mei 2020

Erkenning als partner van European Disibility Card

EuropeandisabDe ‘European Disibility Card’ (EDC) is een Europees pilootproject waar oa FOD Sociale Zekerheid en andere diensten hun instemming verleenden om partner te worden van het project. De doelstelling is de toegang van personen met een beperking tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten en hun inclusie in de maatschappij te bevorderen. De organisatoren van de activiteiten kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. De aanmelding van de gemeente Kapellen werd door het schepencollege goedgekeurd. Onze gemeente zal stickers ontvangen, waarmee het partnerschap kenbaar kan gemaakt worden. Er is tevens de mogelijkheid om brochures op te vragen die verder onder de inwoners kunnen verspreid worden. De EDC is een persoonlijke kaart met voordelen die enkel voor persoonlijk gebruik zijn.

dinsdag 5 mei 2020

Groene zone tussen Harklaan en Sikkellaan te Putte-Kapellen

PicnicOKVoor enige tijd, werd de oude speeltuin in de Harklaan verwijderd. Aan de Sikkellaan is inmiddels een nieuwe verkaveling met eengezinswoningen volop in opbouw. Een nieuwe invulling van de groenzone is dus aangewezen. Aangezien er in de onmiddellijke nabijheid reeds een speeltuin aanwezig is in de Jan Hagelstraat, werd voor deze zone geopteerd voor de aanleg van een groene zone met aan de ene zijde een bloemrijke tuin (met een aantal bomen, hagen en vaste planten). Ook een petanqueveld, 2 picnicbanken en eventueel een insectenhotel worden voorzien. Aan de rechterzijde komt een open graszone, gebufferd met nieuwe hagen en plantsoenen en enkele nieuwe bomen. Deze groenzone kan optimaal dienst doen om te ravotten, een straatfeest of andere activiteit te organiseren. Het schepencollege heeft het bestek goedgekeurd en een 6-tal aannemers groenaanleg worden tegen einde mei uitgenodigd om een offerte in te dienen.

donderdag 30 april 2020

Heraanleg parking kerk Hoogboom

kerkhoogboomDe parking voor de kerk van Hoogboom is grotendeels aangelegd in dolomiet. Vanuit de kerkfabriek is de vraag gekomen om deze te herstellen. Het gemeentebestuur gaat hierop in. Er zal voorzien worden in de aanleg van een strook van grasdals langs de wegkant van de parkings zodat het grootste deel van de torsiebewegingen van de wagens opgevangen wordt. Daarnaast wordt een drainageleiding onder de grasdals gelegd die het water afvoert naar een infiltratievoorziening. Nadien wordt de dolomiet hersteld. De totale werken worden geraamd op € 15.829,22 Euro (inclusief btw) en werden gegund. Gezien kerk en parking gelegen zijn in beschermd landschap/dorpszicht worden deze werken toegelicht aan Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

woensdag 22 april 2020

Nieuwe openbare verlichting in ‘De Prop’

straatverlichtingTussen de Bergstraat en de Kerkstraat, naast de watertoren en het park, loopt al jaren een veelgebruikte wandel- en fietsweg. Het eerste deel, vanaf de Kerkstraat biedt bovendien toegang voor de auto’s van aangelanden met een achterliggende garagebox. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte van Fluvius voor het plaatsen van 7 nieuwe verlichtingspalen met ledarmatuur langsheen het wandelpad tussen de Kerkstraat en de Bergstraat (‘De Prop’) mits een totaal bedrag van geraamde kostprijs van € 8.813,71 euro inclusief btw.

dinsdag 21 april 2020