Gemeente Kapellen gunt de opmaak van een Warmteplan

Gemeente Kapellen gunt de opmaak van een Warmteplan

3 juli 2023

Milieu

In juli 2021 heeft Provincie Antwerpen het provinciaal onderzoek ‘ruimte en energie’ afgerond. Hierdoor kreeg men inzicht in het ruimtelijke aspect van de energietransitie. Via het instrument ‘energielandschap’ wil ze de koppeling tussen ruimtelijke ordening en energie beter in de vingers krijgen.

Het energielandschap ‘Noordertuin’ is aangeduid als ambassadeurslandschap en een concrete samenwerking werd opgestart tussen Provincie Antwerpen en de gemeenten Kapellen, Brasschaat, Brecht, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem.

Voor het energielandschap Noordertuin heeft op 9 februari 2022 een eerste stuurgroep plaatsgevonden met de politieke vertegenwoordiging van deelnemende gemeenten en Provincie Antwerpen. Op deze bijeenkomst zijn de verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt rond samenwerking.

Voor het energielandschap is er samen met de gemeenten een actieplan opgemaakt. Op 17 november 2022 heeft de stuurgroep zich akkoord verklaard met de inhoud en opzet van het actieplan. De stuurgroep heeft prioriteiten gekozen in het kader van de uitvoering van het actieplan.

De stuurgroep gaf aan dat “zon” en “warmte” op dit moment de sleutelthema’s waren waarbij opstart van een regionaal warmteplan als prioriteit naar voor werd geschoven.

De opmaak van een warmteplan kadert in de engagementen die reeds vanuit de gemeente werden genomen, met name de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 en de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.
Op 16 augustus 2022 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord tot de opmaak van een warmteplan samen met Energielandschap Noordertuin.

Op 13 januari 2023 publiceerde Provincie Antwerpen het bestek ‘Warmtetransitie Energielandschap Noordertuin’ via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Arcadis Belgium nv dient de economisch meest voordelige offerte in. Ze stellen een helder plan van aanpak voor waar de accenten op de juiste plaats liggen. Ze zetten ook sterk in op het communicatieve aspect van het proces. Tenslotte voorzien ze individuele ontwikkelplannen voor de 7 deelnemende gemeenten die gericht zijn op praktijk en implementatie. Daarom wordt opdracht gegund aan Arcadis Belgium nv.

Voor Kapellen houdt dit in dat de kost € 14.923,00 inclusief btw bedraagt.

Nieuws uit Kapellen