Regeling voor melding door Klokkenluiders

Regeling voor melding door Klokkenluiders

24 februari 2023

Bestuur

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De Vlaamse Overheid heeft de Europese richtlijnen omgezet naar regelgeving met een Bestuursdecreet (vlaanderen.be) dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Het decreet werd op 18 november 2022 goedgekeurd in het Vlaams parlement en trad in werking op 11 december 2022. Meer informatie is te vinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/personeel/klokkenluidersregeling. De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden.

Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden.

Het decreet wijst deze bevoegdheid toe aan de algemeen directeur als hoofd van het personeel. Deze kan dat delegeren naar één of meerdere van zijn medewerkers. Deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en de gemeentelijke website.

Nieuws uit Kapellen