Voorlopige vastlegging watergevoelige openruimtegebieden Schoon Schijn – Puyhoek en Schoon Schijn – Mariaburg

Voorlopige vastlegging watergevoelige openruimtegebieden Schoon Schijn – Puyhoek en Schoon Schijn – Mariaburg

22 februari 2024

Milieu

Door meer bebouwing en verharding , blijft er minder ruimte vrij om bij hevige regenbuien het water op te vangen.

In Kapellen zijn er twee signaalgebieden. Dit zijn onbebouwde gebieden met een harde bestemming die omwille van hun belang in het watersysteem best onbebouwd blijven.

Schoon Schijn-Mariaburg ligt aan de zuidrand van de KMO-zone Vloeiende en is ingekleurd als bufferzone en zone voor KMO.

Schoon Schijn-Puyhoek is grensoverschrijdend met Ekeren en ligt tussen de Puihoek, Klein Heiken, spoorlijn 12 en de gemeentegrens met Ekeren. Hier betreft het woonuitbreidingsgebied.

Een watergevoelig openruimtegebied (worg) is een vervolgtraject om signaalgebieden definitief te beschermen door ze onbebouwd te laten.

De aanduiding als “worg” heeft tot gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woonuitbreidingsgebied, KMO-zone, …) niet meer gerealiseerd kan worden.

Enkel kleine infrastructuurwerken gericht op de sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied zijn toegelaten.

De vastlegging van de watergevoelige openruimtegebieden werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 19 februari.

Nieuws uit Kapellen